Legres AB

Legres AB - Delårsrapport Q2 2023

August 30, 2023
Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2023.
Rörelseresultatet uppgår till 14,1 mkr (4,9 Q2 2022) medan nettoomsättningen uppgår till 178,9 mkr (175,3, Q2 2022).

En starkt tillväxt på i princip samtliga marknader i kombination med god kostnadskontroll och dedikerade medarbetare ligger bakom vår goda utveckling under det andra kvartalet. Vi tecknar även flera nya kundavtal som kommer att ha en positiv effekt på den finansiella utvecklingen under kommande kvartal, säger Klaus Reimer, vd för Legres.

APRIL – JUNI 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 178,9 (175,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 14,1 (4,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,2 (-11,1)
  • Totalresultatet uppgick till MSEK 1,5 (-1,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 4,5 (3,5)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 9.00

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har 282 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

For more information and questions: 
Klaus Reimer
CEO, Legres AB
Phone:
+45 40 99 55 25
Email: 
klaus.reimer@sergel.com