Legres AB

Legres AB - Delårsrapport Q1 2023

May 8, 2023

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2023.

Rörelseresultatet uppgår till16,2 mkr (15,3, Q1 2022) medan nettoomsättningen uppgår till 176,3 mkr (185,7, Q1 2022).

Trots ett utmanande omvärldsläge gör vi ett starkt kvartal. Resultatet ökar och vi har en positivutveckling överlag på samtliga marknader. Verksamheterna i Danmark och Norge utmärker sigmed en mycket god tillväxt. Vi tecknar även flera nya kundavtal under kvartalet, bland annatinom affärsområdet Connect. Sammantaget bedömer vi att den ökade affärsaktiviteten kommeratt ha en gynnsam effekt på tillväxten framöver, säger Klaus Reimer, vd på Legres.

JANUARI – MARS 2023

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 176,3 (185,7)

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,2 (15,3)• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,0 (-2,2)

• Totalresultatet uppgick till MSEK -5,7 (7,6)• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,9 (32,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN

I januari 2023 har amortering av obligationslånet skett med 12,5 mkr.Read more at Legres Investor relations

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöraenligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 08.30.

For more information and questions: 
Klaus Reimer
CEO, Legres AB
Phone:
+45 40 99 55 25
Email: 
klaus.reimer@sergel.com